Sprostredkovávame : Kurzy zamestnancov pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Za prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou sa považuje práca a pohyb pracovníka,

pri ktorom je ohrozený pádom z výšky do hĺbky, prepadnutím alebo zosunutím.
Pri tejto činnosti sa musí pracovník chrániť proti pádu.


Ochrana proti pádu sa musí vykonať kolektívnym alebo osobným zabezpečením
nezávisle od výšky na všetkých pracoviskách a komunikáciách nad vodou alebo
inými látkami, kde hrozí nebezpečenstvo poškudenia zdravia a od výšky 1,5 m na
všetkých ostatných pracoviskách a komunikáciách, ak nie je stanovené inak (práca na rebríku).
Základné školenie zamestnancov na montáž a demontáž lešení jednotlivých druhov:

Lešenie sa môže montovať, demontovať alebo podstatne upravovať len 

pod dohľadom zodpovednej osoby a túto činnosť môžu vykonávať len  odborne spôsobilí zamestnanci,ktorí absolvovali primerané a  špecializované školenie na predpokladané činnosti a so zreteľom  na osobitné nebezpečenstvá podľa § 7 zamerané najmä na : 

-  pochopenie plánu na montáž, demontáž alebo úpravu daného lešenia,

- bezpečnosť počas montáže, demontáže alebo úpravy daného lešenia,

-  opatrenia na predchádzanie riziku pádu osôb alebo predmetov

Typy lešení:

A - rúrkové

B - podperné

C - pojazdné a voľne stojace

D - drevené

E - stavebné plošinové výťahy

F - dielcové