Poradenstvo

Zaoberáme sa  zaoberá poradenstvom v oblasti vyhradených technických zariadení v zmysle Vyhl. MPSVR 508/2009 Z.z., a to výkonom odborných prehliadok a skúšok zdvíhacích a tlakových a plynových zariadení. ako aj vzdelávaním zamestnancov na obsluhy technických zariadení  a činností  v zmysle zákona 124/2006 Z.z.na čo vlastní organizácia oprávnenia  vydané Národnou inšpekciou práce .

Vyhradené technické zariadenia


ZváranieOdborné prehliadky a skúšky - Revízie  

Vykonávame  odborné prehliadky a skúšky vyhradených zdvíhacích   v zmysle Vyhl. MP SVR 508/2009 Z.z. 


plynové zariadenia

tlakové zariadenia

zdvíhacie zariadenia

Spolupracujeme úzko s Technickou Inšpekciou SR  a zabezpečujeme  výkon opakovaných úradných skúšok  Zdvíhacích zariadení , vrátane prípravy , zabezpečenie dokumentácie .  , 

Vzdelávanie  obslúh VTZ a ďalších profesii

Zabezpečujeme základné a aj opakovacie školenia obslúh zdvíhacích zariadení  pre jednotlivé skupiny zdvíhacích zariadení v zmysle zák. 124/2006 Z.z. § 16  a vyhl. 508/2009 Z.z. §17 ods. 1 , ods. 3,  vrátane skúšok  obslúh pohyblivých pracovných plošín na podvozku s motorovým pohonom určené na prevíádzku na pozemných komunikáciach  ako aj mobilných a vežových žeriavov  výložníkového typu . podľa vyhl. 508/2009 Z.z. §17 

  1. Obsluhy zdvíhacích zariadení žeriavy a zdvíhadlá  skupín Aa ,Ab,Ad,Ae,Ah,Ba,Bb,Bc,Bd,Be,Bf 
  2. viazači bremien
  3. Obsluha tlakových zariadení 
  4. Obsluha motorových vozíkov