Obsluha zdvíhacích zariadení

Obsluhovať vyhradené zdvíhacie  zariadenie môže iba osoba ktorá vlastní preukaz na obsluhu príslušnej skupiny zdvíhacieho zariadenia  zariadenia v zmysle zák. 124/2006 Z.z. a vyhl. . MP SVR 508/2009 Zz  §17

§ 17 ods. 1 Obsluha mobilných žeriavov a vežových žeriavov výložníkového typu, pohyblivá pracovná plošina na podvozku s motorovým pohonom  , ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciach 

Preukaz vydáva oprávnená právnická osoba

Predpoklady pre zaradenie do kurzu

V zmysle zákona 124/2006 Z.z. § 16 ods. 2 podmienkou vydania preukazu a tým aj

zaradenia do kurzu je :
a, vek 18 rokov
b, zdravotná spôsobilosť podľa osobitného predpisu                                                             c, potvrdenie o praktickom zácviku pod dozorom kvalifikovanej obsluhy  v rozsahu 

mobilný a vežový žeriav výložníkového typu v rozsahu 200 hod.

pohyblivá pracovná plošina na podvozku s motorovým pohonom  100 hod. 


dľžka  kurzu : 12 hod. 

Overenie vedomostí vykonáva oprávnená právnická osoba - skúšky zabezpečujeme priamo po skončení kurzu . § 17 ods. 3  obsluha  vyhradených zdvíhacích zariadení skupín A a B , ktoré nie sú uvedené v odseku 1 - vydávame preukaz resp. doklad o overení odborných vedomostí pre následujúce skupiny zdvíhacích zariadení:

Aa     žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1 000 kg a žeriav
          a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej dráhy žeriavu a dočasnej dráhy žeriavu výložníkového  
          typu, ( žeriavy mostové,  portálové, nakladacie - hydraulické ruky a pod)
Ab     pohyblivá pracovná plošina s motorovým pohonom a s výškou zdvihu nad 1,5 m, ( samohybná, prívesová a pod.)
Ad     stavebný výťah
          1. na prepravu osôb a nákladu,
          2. nákladný s prístupom osôb na nosnú plošinu,
Ae     regálový zakladač so stanovišťom obsluhy na zakladači

Ah     výsuvný rebrík s motorovým pohonom
Ba1   žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou
          od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane,
Ba2.  vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien,
Bb     zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu
          bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie,
Bc2   prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického
          zariadenia zdvíhacieho skupiny A a skupiny B, a to  zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napríklad magnet,               traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a),
Bd     špeciálne zdvíhacie zariadenie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena, a to
          1. zdvíhacia rampa
          2. zdvíhacia plošina,
          3. stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla,
          4. zdvíhacie čelo určené namontáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu,
Be     nákladný stavebný výťah bez prístupu osôb na nosnú plošinu,
Bf      zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m,
Bg     regálový zakladač bez stanovišťa obsluhy na zakladači a jeho presuvňa okrem zariadenia, ktoré je súčasťou                           automatizovaných systémov na manipuláciu a skladovanie,

Rozsah školenia je daný  bezpečnostnotechnickými požiadavkami  a závisí od zložitosti zariadenia : 4-12 hod