Obsluha stavebných strojov

 

Obsluha stavebných strojov (absolvovaním základného školenia) je osoba, ktorá ku dňu skúšky dovŕšila vek 18 rokov, je zdravotne spôsobilá, preukázateľne teoreticky a prakticky vyškolená, vlastniaca preukaz obsluhy stavebných strojov.

Odborná spôsobilosť sa preukazuje preukazom.  

V zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. § 16 ods. 2 podmienkou zaradením do kurzu je:

vek 18 rokov,

predpísaná odborná prax

zdravotná spôsobilosť na obsluhu stavebných strojov,

platný vodičský preukaz skupiny C, D alebo T.